Nápoveda ke katalogu Portaro

Novinka: môžete vyhľadávať knihy patriace do jednotlivých knižných celkov.

  1. Jednoduché vyhľadávanie: do poľa Signatúra zadajte prefix signatúry a znak *. Napr. Umenie*
  2. Rozšírené vyhľadávanie: z roletky vyberte možnosť Signatúra a zadajte len prefix signatúry bez znaku rozšírenia. Systém znak rozšírenia sám doplní. Napr. Teige

Hledánie v katalógu Portaro

Globálne vyhľadávanie

(zadanie ľubovoľných textových informácií do jedného textového okna)

Katalóg urobí vyhľadanie tak, že:

  1. Vyhľadáva vo všetkých údajoch v zázname (vrátane obsahu dokumentu – pokiaľ je k záznamu pripojený) úplnú zhodu textu.
  2. Pokiaľ nenájde úplnú zhodu, tak automaticky hľadá zhodu zadaného textu s pravostranným rozšírením (viď vyhľadávanie prostredníctvom zástupných znakov),
  3. pokiaľ ani v tomto prípade systém nenájde nič, tak katalóg automaticky skúša nájsť podobné slová (viď približné vyhľadávanie).
  4. Pokiaľ je dotaz nepresný alebo s preklepom, systém využije možnosti podobnosti a fulltextu.
  5. Pokiaľ je dotaz presný, nájde presný výsledok a už ďalej nehľadá ďalšie možné výsledky (viď google a pod.)

Jednoduché vyhľadávanie

Pracuje obdobne ako globálne vyhľadávanie, s tým rozdielomm, že sa údaje už zadávajú do konkrétnych polí podľa typu (Autor, Názov, Rok atď..)

Rozšírené hľadanie

V tomto hľadaní máme možnosť využitia výberu polí pri definovaní - dotazu a logických operátorov „a zároveň“, „alebo“, „a zároveň nie je“ v poli „kritérií“ alebo ich anglických ekvivalentov: AND, OR, NOT v poli "vyhľadávaný výraz".

Vyhľadávací výraz môžeme definovať dvomi spôsobmi:

  1. časti dotazu vložíme do polí "kritériá" v hornej časti obrazovky, medzi jednotlivými slovami nastavíme vhodné logické operátory - systém dotaz sám v okne "vyhľadávaný výraz" dotvorí,
  2. alebo dotaz napíšeme priamo do poľa "vyhľadávaný výraz" v spodnej časti obrazovky - systém sám kontroluje správnosť zadania dotazu.

V prípade, že použijeme priamu editáciu do poľa "vyhľadávaný výraz", výber sa podľa kritérií zakáže. Opätovné povolenie zadania podľa kritérií urobíme stlačením tlačítka "Zadávať výberom".

Systém bez uvedenia poľa hľadá štandardne vo všetkých poliach. V prípade, že chceme vyhľadávať v konkrétnom poli, tak označenie je nasledovné:

PALL Všetky polia
PXXX Konkrétne pole, kde XXX je číslo pole MARC21 (P245= hlavný názov atď. viď MARC21)

Pre pole „kritérií“ a „vyhľadávaný výraz“ je možné používať rôzne spôsoby vyhľadávania: Zástupné, Približné, Rozsahové, pre pole „vyhľadávaný výraz“ ešte i Booleovské operátory.

Vyhľadávanie prostredníctvom zástupných znakov

používa se v poliach „kritérií“ a „vyhľadávaný výraz“ (nie zároveň)

Pre zastúpenie jedného znaku použite symbol ?. Napr. Ak chcete hľadať "text" či "test" použite dotaz
te?t

Pre zastúpenie 0 čí viac znakov použite symbol *. Do poľa „kritérií“ uveďte len napr. slovo histor, systém * sám doplní v poli „vyhľadávací výraz“. Napr. pri hľadaní výrazov história, historický:

hist* Hľadá vo všetkých poliach
PAll:hist* Hľadá vo všetkých poliach
P650:hist* Hľadá len v poli MARC21 650 (predmetové heslo)
P245:hist* hľadá len v poli MARC21 245 (názov)

Vyhľadávanie prostredníctvom zástupných znakov môžete tiež použiť uprostred výrazu.
his*ký

Poznámka: Zástupný znak * ? nemôžete použiť ako prvý znak v hľadanom termíne.

Približné vyhľadávanie - symbol tilda ~

používa se v poliach „kritérií“ a „vyhľadávaný výraz“ (anglická klávesnica, ľavé horné tlačítko + shift)

Použite symbol tilda ~ na konci jedného slovného výrazu.
Príklad: ak chcete hľadať výraz pravopisne podobnému slovu "les" použite príbližné vyhľadávanie:
les~
P245:les~
Tento dotaz nájde výsledky, ktoré obsahujú termíny les a pes.

Rozsahové dotazy

používajú sa v poliach „kritérií“ a „vyhľadávaný výraz“

Pre rozsahové dotazy použite znaky [ ].
Ak chcete napr. hľadať výrazy, ktoré začínajú na znak A, B, či C použite:
[A TO C]
To isté platí pre číselné pole, ako je napríklad rok:

[2002 TO 2003] Vyhľadáva sa vo všetkých poliach záznamu
REZS_ROK:[2002 TO 2003] Vyhľadáva sa len v poli rok vydania

Preferované výrazy

Pre posilnenie preferencie výrazu môžete použiť znak ^. Nasledujúci dotaz:
economics Keynes^5
Dá väčší dôraz na preferenciu výrazu "Keynes"

Boolovské operátory (OR,AND,+,NOT,-)

používajú sa len v poli „vyhľadávaný výraz“

Booleovské operátory vedia kombinovať výrazy s logickými operátormi. Sú povolené nasledujúce operátory:
AND, +, OR, NOT and -

Poznámka: Booleovské operátory musia byť písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI.

OR

Operátor OR vzájomne spája dva výrazy a nájde záznamy, ktoré obsahujú aspoň jedno zo slov alebo výrazov vymedzených úvodzovkami.

Pre nájdenie dokumentov, ktoré obsahujú frázu "abc dejín" alebo len "dejín" použite dotaz:
"abc dejín" Abc    alebo    "abc dejín" OR Abc

AND

Operátor AND nájde všetky záznamy, ktoré obsahujú oba výrazy v danom poli záznamu. Pre nájdenie dokumentov, ktoré obsahujú frázu "história" a zároveň "Štúr" použite dotaz:

história AND Štúr Hľadá vo všetkých poliach
P245:"história" AND P245:"Štúr" Hľadá len v názve
NOT

Operátor NOT vylúči zzáznamy, ktoré obsahujú výraz uvedený po operátore NOT.
Pre nájdenie dokumentov, ktoré obsahujú frázu "história", pričom neobsahujú slovo "Štúr" použite dotaz:
história NOT Štúr

Poznámka: operátor NOT nemôže byť použitý len s jedným výrazom. Napr. Nasledujúci dotaz nevráti žiadne výsledky: NOT história

Operátor +

používa se len v poli „vyhľadávaný výraz“

Operátor "+" (požadovaný operátor) vyžaduje že výraz po symbole "+" existuje niekde v poli záznamu.
Pre nájdenie dokumentov, ktoré obsahujú frázu "história" a môžu, ale nemusia obsahovať "Štúr" použite dotaz:
+história Štúr

Operátor -

používa se len v poli „vyhľadávaný výraz“

Operátor - (zakazujúci operátor) vylúči dokumenty, ktoré obsahujú výraz uvedený za symbolom "-".
Pre nájdenie dokumentov, ktoré obsahujú frázu "história" a neobsahujú slovo "Štúr" použite dotaz
"história" -"Štúr"

Tlač

Katalóg umožňuje tlač ako jednotlivých záznamov, tak i hromadnú tlač vyhľadaných záznamov.
Pre tlač vyhľadaných záznamov je nutné najprv vybrané záznamy vložiť do zoznamu obľúbených. Na stránke s obľúbenými dokumentami je potom možné všetky dokumenty vytlačiť, evnetuálne poslať emailom