Systematika

Tématická časť

Dejiny vedy, umenia, kultúry a techniky
dejepisectvo, historické vedy, historici
pomocné vedy historické a ostatné príbuzné odbory
sociológia, psychológia, sociológovia, psychológovia
filozofia, filozofi
ekonómia, ekonómovia
právne vedy, politológia, právnici, politológovia
dejiny ideí, ideológia
dejiny umenia, mecenát
architektúra, architekti
maliarstvo, maliari
sochárstvo, sochári, rezbári
umelecké remeslá, hmotná kultúra
hudba, tanec, hudobné nástroje
divadlo, film, fotografie
dejiny literatúry, jazyka a knihy
literatúra, spisovatelia
jazyk, písmo
dejiny knihy
vedy o etnických oblastiach
dejiny slavistiky
dejiny vied o neslovanských oblastiach
školstvo, pedagogika, učitelia, starostlivosť o mládež
médiá, oznamovacie prostriedky, reklama, verejná mienka
novinárstvo, tlač
televízia, rozhlas
nové informačné médiá
dejiny prírodných vied
matematika, kybernetika
fyzikálne vedy
chemické vedy, alchýmia
vedy o neživej prírode, prírodné prostredie
vedy o živej prírode, ekológia
dejiny zdravotníctva, lekári
lekárstvo, kúpele, nemocnice, špitály
lekárenstvo
zdravotnícka technika
choroby, epidémie
veterinárne lekárstvo
dejiny techniky
strojárstvo
elektro, oznamovacia a výpočtová technika
energetické zariadenia
stavebná technika
banská a hutná technika
dopravná technika
letecká technika, kozmonautika
hodiny a orloje
dejiny telovýchovy a trampingu
jednotlivé športy
športové spolky, kluby
dejiny hier, zábavy a zvykov
archeologické nálezy
odev, strava

Všeobecná časť

Organizácia historickej práce
archívnictvo
dejiny archívnictva
slovenské a československé archívy, archívne fondy
archivári
zahraničné archívnictvo
knihovníctvo
dejiny knihovníctva
slovenské a československé knižnice, knižné fondy
knihovníci
zahraničné knihovníctvo
múzejníctvo, muzeológia
dejiny múzejnictva
slovenské a a československé múzeá, galérie, expozície
múzejníci
zahraničné múzeá a galérie
výstavy a výstavníctvo
slovenské a československé výstavy
zahraničné výstavy
vedecké inštitúcie, spoločnosti, spolky, komisie, vysoké školy
dejiny vedeckých inštitúcií
české a československé vedecké inštitúcie
zahraničné vedecké inštitúcie
konferencie na Slovensku, kongresy
konferencie v zahraničí, kongresy
vyučovanie dejepisu
dejiny vyučovania dejepisu
vyučovanie dejepisu – jednotlivci
učebnice a skriptá, učebné pomôcky
vyučovanie dejepisu v zahraničí
pamiatková starostlivosť, reštaurátorstvo
dejiny pamiatkovej starostlivosti
jednotlivé pamiatky
pamiatková starostlivosť – jednotlivci
pamiatková starostlivosť v zahraničí
Periodiká a neperiodické zborníky
slovenské periodiká a neperiodické zborníky (dejiny)
slovenské periodiká
slovenské neperiodické zborníky
zahraničné periodiká a neperiodické zborníky
zahraničné periodiká
zahraničné neperiodické zborníky
bibliografie
dejiny bibliografie, bibliografi
všeobecné bibliografie
odborné bibliografie
regionálne bibliografie
personálne bibliografie
slovníky, encyklopédie
dejiny slovníkovej a encyklopedickej literatúry
všeobecné slovníky, encyklopédie
odborné slovníky
geografické slovníky
biografické slovníky
jazykové slovníky
Príbuzné vedné odbory
regionálne a vlastivedné práce
dejiny regionálnej a vlastivednej práce - jednotlivci
organizácia vlastivednej práce
kronikárstvo v regiónoch
povesti, báje, rozprávky
regionálne a vlastivedné práce v zahraničí
historická geografia, kartografia a topografia
dejiny historickej geografie a kartografie - jednotlivci
historická geografia
dejiny historickej geografie - jednotlivci
historická kartografie, atlasy
dejiny historickej kartografie - jednotlivci
zahraničná historická geografia a kartografia
cestopisy, cestovatelia
historická onomastika a toponomastika
dejiny historickej onomastiky a toponomastiky - jednotlivci
historická onomastika
dejiny historickej onomastiky - jednotlivci
historická toponomastika
dejiny historickj toponomastiky - jednotlivci
zahraničná historická onomastika a toponomastika
historická demografia a štatistika
dejiny historickej demografie a štatistiky - jednotlivci
historická demografia
dejiny historickej demografie - jednotlivci
historická štatistika
dejiny historickej štatistiky - jednotlivci
zahraničná historická demografia a štatistika
národopis, folkloristika a etnológia
dejiny národopisu
regióny a etnické skupiny, skanzeny
národopis - jednotlivci
zahraničný národopis
archeológia
dejiny archeológie
archeologická metodológia a organizácia, experimentálna archeológia
archeológia, letecká archeológia
archeologické výskumy, archeológia v muzeách a archívoch
antropológia
archeozoológia
archeobotanika
dendrochronológia
geoarcheológia, archeogeofyzika
montánna archeológia
chémia v archeológii
speleoarcheológia, podmorská archeológia atď.
archeológia - jednotlivci
rukopisy a staré tlače
rukopisy
prvotlače
staré tlače

Chronologická časť - dejiny Slovenska (Českých zemí)

Slovensko od r. 1993

Ovládání